Natuurbeheer

 

Het natuurbeheersplan is een document van meer dan 70 bladzijden. Het stelt ons in staat om de omgeving op een ecologisch verantwoorde manier te beheren. Even een beknopte geschiedenis van het natuurbeheersplan.

Eind 1999 werd Bloso-sportcentrum De Boerekreek overgenomen door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen om het voortbestaan van het sport- en plattelandscentrum te verzekeren en om het uit te bouwen tot een centrum voor actieve recreatie met accenten op sport (water- en ruitersport), natuurbelevingseducatie, sociaal en kindvriendelijk toerisme en verblijf.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bouwde er nieuwe infrastructuur en accommodatie.

We houden er altijd rekening mee dat het grootste deel van de sportactiviteiten in het centrum zich afspelen in een natuurgebied, met name een habitat- en vogelrichtlijngebied. Het centrum op zich wordt uitgebouwd in een recreatiegebied conform het Gewestplan.

Na overleg met de toenmalige 3e, 8e en 11e Directie werd voorgesteld een milieueffectenrapport te laten opmaken. De opdracht werd toegekend aan het studiebureau Esher.

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, werd ook voorgesteld een overeenkomst voor de opmaak van een beheerplan voor de Boerekreek op te stellen en toe te voegen aan de bouwaanvraag, wat een absolute noodzaak was om een bouwvergunning te krijgen.

De overeenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest werd ondertekend bij provincieraadsbesluit van 16 juni 2004.

De Provincie verbond er zich toe een natuurbeheerplan op te maken voor de Boerekreek. Dat plan werd opgemaakt voor de terreinen in eigendom van de Provincie of de terreinen waarvoor zij een zakelijk recht heeft of waarvan zij het beheer in handen heeft, ofwel door een wettelijke bepaling, ofwel door een persoonlijk recht.

Het is de bedoeling dat het natuurbeheerplan voor de terreinen van de Provincie verder invulling geeft aan de milderende maatregelen uit de 'Passende Beoordeling nieuwbouwproject provinciaal sportcentrum De Boerekreek (perceel 2)' van 2003 en dat het plan minstens deze elementen omvat:

- Bepalingen rond waterrecreatie (fasering, kwantitatieve beperkingen) en recreatie in het algemeen (toegankelijkheidsregeling)

- Beheer van het binnendijkse gebied

- Buffering van het dotterbloemhooiland

- Natuureducatie

- Aankoopperimeter

- Monitoringsysteem om de vooropgestelde doelstellingen te evalueren.

De Provincie, toenmalige dienst Planning en Natuurbehoud en dienst Sport, deden de centrale coördinatie om het beheerplan op te stellen.

De projectgroep die toezag op het opstellen van het natuurbeheerplan en betrokken wordt bij de verdere evaluatie van het beheer en de inhoudelijke bijsturing ervan, is samengesteld uit deze leden:

- Vertegenwoordigers van de Provincie (oorspronkelijk: Derde Directie, Achtste Directie en Dienst Sport)

- Een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos

- Een vertegenwoordiger van Natuurpunt Beheer vzw

- Een vertegenwoordiger van de gemeente Sint-Laureins

- Een vertegenwoordiger van het Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed

- Een vertegenwoordiger van de Generale Vrije Polders

De leden van de projectgroep kunnen zich laten vervangen.

Het secretariaat van de projectgroep wordt verzorgd door de provincie.

Als het natuurbeheerplan klaar is, moet de projectgroep elk jaar geïnformeerd worden over de uitvoering ervan. Dat gebeurt met een jaarverslag en een evaluatie van de gevoerde beheer in het voorbije jaar. De projectgroep kan suggesties doen om de uitvoering van het beheerplan bij te sturen. De Provincie maakt het jaarverslag op.

Het natuurbeheerplan voor het provinciaal sportcentrum 'De Boerekreek' werd in eigen beheer opgesteld.

Het werd afgerond in november 2009 met een actualisering en de opmaak van de jaarplanning 2010-2014 voor de uitvoering van een eerste planperiode.

 

Kijk je het natuurbeheersplan graag in? Kom het dan gerust ter plaatse raadplegen.